Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών για ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στην Πολυτεχνική Σχολή

Δημοσιοποιούμε τις κοσμητορικές πράξεις συγκρότησης κεντρικών εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Πράξη συγκρότησης κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για τον εκπροσώπο Ε.ΔΙ.Π.: Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής_ΕΔΙΠ

Πράξη συγκρότησης κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για τον εκπροσώπο Ε.Τ.Ε.Π.: Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής_ΕΤΕΠ

© 2016 eng.uowm.gr