Η Σχολή

Κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων της, χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική και την πορεία ανάπτυξης της, διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος κατά το σκέλος που την αφορά. 

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στη πόλη της Κοζάνης. Συγκροτείται από τα Τμήματα:  

Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα της Σχολής διαρκεί 10 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί ως μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις αντίστοιχες ειδικότητες. 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία ολοκληρώνονται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα Π.Μ.Σ. απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ σχετικών ειδικοτήτων. 

Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής  Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης με στόχο την  αξιοποίηση της για την πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας.

© 2016 eng.uowm.gr