Διοίκηση της Σχολής

Ν. 4957/2022, άρθρο 23
Η Κοσμητεία αποτελείται από : α)τον Κοσμήτορα της Σχολής, β)τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, γ)έναν εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και δ)τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής ανά κύκλο σπουδών.

Σύμφωνα με :

Α) την αριθμ. 257/13-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΕ3469Β7Κ-ΩΜΗ) Διαπιστωτική Πράξη ανάδειξης/εκλογής του Παντελή Αγγελίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ως Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
Β) την αριθμ. πρωτ.74/09-01-2024, (ΑΔΑ: 6ΡΣΨ469Β7Κ-0ΤΣ) «Ανασυγκρότηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν:

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Αγγελίδης Παντελής, Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως Πρόεδρος

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Χριστοφορίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ.Τσίπουρα Μάρκο, Αναπληρωτή  Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

2 .Κυράτσης Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με αναπληρωτή τον κ. Κακούλη Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

3. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με αναπληρώτρια την κ. Ασβεστά Αργυρώ, Αν.Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

4. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Ταουσανίδη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

5. Τάγαρης Ευθύμιος του Αθανασίου,  Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Αμανατίδου Ελισάβετ, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π.

Βλαχόπουλος Δημήτριος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την Χαδιώ Κωνσταντία (θητεία από 01-09-2023 έως 31-08-2024).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.

Ναλμπαντίδου Δόμνα, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κόιο Κύρο (θητεία από 01-9-2023 έως 31-08-2024)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βρακοζώνη Αθανασία (με θητεία έως 31-12-2024)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωστή Παρασκευή  (με θητεία εως 31-12-2024).

© 2016 eng.uowm.gr