Διοίκηση της Σχολής

Τα όργανα διοίκησης της σχολής  (άρθρα 16, 17, 18 και 19 του Ν. 4485/2017) είναι: α) ο κοσμήτορας, β) η κοσμητεία, γ) η γενική συνέλευση της Σχολής.

Α)  Κοσμήτορας της Σχολής είναι ο καθηγητής του Τμήματος  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου, με αναπληρωτή τον Αγγελίδη Παντελή, Πρόεδρο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Β) Την Κοσμητεία αποτελούν :

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών

Πόρων, με θητεία έως 31/08/2022 σύμφωνα με την παρ. 6 α & β του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018, με αναπληρωτή του τον Αγγελίδη Παντελή, Καθηγητή – Πρόεδρο του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Αγγελίδης Παντελής, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ως μέλος, με αναπληρώτρια την κ. Λούτα Μαλαματή, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κακούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με αναπληρωτή τον κ. Κυράτση Παναγιώτη, Αν.Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Καπαγερίδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με αναπληρώτρια την κ. Ασβεστά Αργυρώ, Αν.Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Νενές Γεώργιος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Ταουσανίδη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Φροντιστής Ζαχαρίας, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Γούλα Μαρία , Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δεν έχουν υποδείξει εκπρόσωπο και αναπληρωτή

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Δεν έχουν υποδείξει εκπρόσωπο και αναπληρωτή

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.

Κολοκοτρώνης Δημήτρης, με θητεία έως ….

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.

 

Γ) Η γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από :

α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής

β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής

γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής των περιπτώσεων α΄ και β΄. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.

δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.

© 2016 eng.uowm.gr