Διοίκηση της Σχολής

Σύμφωνα με :

Α) την αριθμ. πρωτ.7678/31-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΤ1469Β7Κ-ΒΚ8) Διαπιστωτική Πράξη ορισμού Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αφυπηρέτησης του υπηρετούντος Κοσμήτορα,

Β)την αριθμ. πρωτ.1/01-09-2022, (ΑΔΑ:6Υ2Ζ469Β7Κ-421) «Ανασυγκρότηση Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν:

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Αγγελίδης Παντελής, Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως Πρόεδρος

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Χριστοφορίδης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως μέλος με αναπληρωτή τον κ.Τσίπουρα Μάρκο, Αναπληρωτή  Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Κακούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με αναπληρωτή τον κ. Κυράτση Παναγιώτη, Αν.Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Καπαγερίδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με αναπληρώτρια την κ. Ασβεστά Αργυρώ, Αν.Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Νενές Γεώργιος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον Ταουσανίδη Νικόλαο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Τάγαρης Ευθύμιος του Αθανασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως μέλος με αναπληρώτρια την κ. Αμανατίδου Ελισάβετ, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π.

Xαδιώ Κωνσταντία του Δημητρίου, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κουντουρά Κωνσταντίνο του Γεωργίου (με θητεία από 1-1-2022 έως 31-12-2023)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.

Ναλμπαντίδου Δόμνα, ως τακτικό μέλος (με θητεία από 1-1-2022  έως 31-12-2023). Δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ξυπολιτάκης Φώτης, ως εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών με θητεία εως 31-12-2022.

 

Γ) Η γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από :

α) Τον Κοσμήτορα της Σχολής

β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής

γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Γενικής Συνέλευσης Σχολής των περιπτώσεων α΄ και β΄. Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι κάτω του μισού (0,5) και στην επόμενη ακέραιη μονάδα, όταν είναι μισό (0,5) ή άνω του μισού. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος για την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους φοιτητές, με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών της οικείας κατηγορίας της Σχολής.

δ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για διετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί ή εκλεγεί οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.

© 2016 eng.uowm.gr