Προπτυχιακές σπουδές

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (https://ece.uowm.gr/)

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο καθώς και μια πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξη του Τμήματος σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο είναι ραγδαία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού στο τομέα της τεχνολογίας.

Μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας αλλά και της πρακτικής εφαρμογής το Τμήμα προετοιμάζει Μηχανικούς με όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς του αντικειμένου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Οι απόφοιτοι του τμήματος με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΔΜ έχουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης από την αγορά εργασίας ενώ αρκετοί από αυτούς διαπρέπουν στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο. 

Αναλυτικά για το τμήμα στην ιστοσελίδα του τμήματος  https://ece.uowm.gr/ 


Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (https://mre.uowm.gr/)

Αντικείμενο σπουδών  του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών (ΜΟΠ) είναι οι ορυκτές πρώτες ύλες, δηλαδή τα µεταλλεύματα, τα βιομηχανικά ορυκτά, οι γαιάνθρακες, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, καθώς και οι πηγές γεωθερµικής ενέργειας.  

Η αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς αποτελούν µία από τις κύριες πηγές της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας μας. Επιπλέον, η εξόρυξη παρέχει τις ορυκτές πρώτες ύλες που διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων στη χώρα, όπως η ηλεκτροπαραγωγή, η βασική μεταλλουργία, η παραγωγή τσιμέντου και οι κατασκευές, συμβάλλοντας επομένως και με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας. 

Η συμβολή της αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών στην οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εκπαίδευση επιστηµόνων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν, πράγµα που συνεπάγεται τη διαµόρφωση ανάλογων γνωστικών αντικειµένων και ειδικοτήτων  αναζήτησης και εκµετάλλευσής τους, προσαρµοσµένων στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήµης και τεχνολογίας.

Αναλυτικά για το τμήμα στην ιστοσελίδα του τμήματος  https://mre.uowm.gr


Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (https://ide.uowm.gr/)

Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά μια σειρά από νέες τεχνολογίες στις επιστήμες και τις τέχνες για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή χρηστικών, καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων και συστημάτων. Το Τμήμα παρέχει τις κατευθύνσεις, Σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων (Κ1), Σχεδιασμός και κατασκευαστική προϊόντων (Κ2), Σχεδιασμός συστημάτων (Κ3)

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι διπλωματούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών συστημάτων. 

Αναλυτικά για το τμήμα στην ιστοσελίδα του τμήματος  https://ide.uowm.gr


Μηχανολόγων Μηχανικών (https://mech.uowm.gr/

Tο Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά στα βασικά αντικείμενα του μηχανολόγου μηχανικού.

Η μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. Οι δραστηριότητες του μηχανολόγου μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αναλυτικά για το τμήμα στην ιστοσελίδα του τμήματος  https://mech.uowm.gr


Χημικών Μηχανικών (https://chemeng.uowm.gr/)

Στόχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι  να παραχθεί γνώση στον χώρο της χημικής μηχανικής ώστε να εκπαιδευτεί ο φοιτητής από το προπτυχιακό μέχρι το προχωρημένο μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία μέσω της εκπαίδευσης ισχυρού υποβάθρου στις βασικές επιστήμες, στην προετοιμασία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων, στην κατανόηση της επιστήμης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μεθόδους βασισμένες τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στην έρευνα, στην παραγωγή γνώσης μέσω της έρευνας σε θεμελιώδες και εφαρμοσμένο επίπεδο, τόσο σε περιοχές της χημικής μηχανικής όσο και σε άλλες περιοχές και διεπιστημονικά πεδία, στη συμβολή του στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας, σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις και μέσω του παραδείγματος αριστείας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Αναλυτικά για το τμήμα στην ιστοσελίδα του τμήματος  https://chemeng.uowm.gr   

© 2016 eng.uowm.gr