Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab

© 2016 eng.uowm.gr