Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

© 2016 eng.uowm.gr