Ορισμός Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) στη Γενική Συνέλευση & στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

© 2016 eng.uowm.gr