Έκδοση Βεβαιώσεων Σπουδών

Η έκδοση των Βεβαιώσεων Σπουδών/Πιστοποιητικών των φοιτητών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματος φοίτησής τους και  με τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/ φοιτήτριας.

© 2016 eng.uowm.gr