Απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) από τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής

Η καθιέρωση του Integrated Master αναβαθμίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των διπλωματούχων μηχανικών του Ιδρύματος τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3987 τ. Β΄/14-9-2018) “Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 4485/2017 (Α΄114)”, «η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα Τμήματα: α) Μηχανολόγων Μηχανικών και β) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Δ.Μ., οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα εκάστου τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».

Ομοίως ισχύει και για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος μετά τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4376 τ. Β΄/02-10-2018).

Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν αναδρομικά και τους ήδη αποφοιτήσαντες διπλωματούχους από τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι δεν χρειάζονται κάποια βεβαίωση από τα Τμήματά τους για να πιστοποιήσουν την αλλαγή του διπλώματος τους ως integrated master, αλλά η επίκληση των δύο κείμενων διατάξεων, δηλαδή της παραγράφου 1 του άρθρο 46 του νόμου 4485/2017 και του ΦΕΚ 3987 τ. Β΄/14-09-2018 (για τους διπλωματούχους από τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μηχανολόγων Μηχανικών) ή του ΦΕΚ 4376 τ. Β΄/02-10-2018 (για τους διπλωματούχους από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος).

© 2016 eng.uowm.gr