Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στην Πολυτεχνική Σχολή

Δημοσιοποιούμε το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφίων εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία και στην Πολυτεχνική Σχολή (Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων ΕΔΙΠ).

Δημοσιοποιούμε το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη του υποψηφίου εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στην Πολυτεχνική Σχολή (Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίου ΕΤΕΠ).

© 2016 eng.uowm.gr